Bảng màu kỹ thuật

Chào mừng bạn đến với “thư viện màu sắc” của chúng tôi, được thiết kế để đảm bảo bạn luôn dễ dàng có thể sáng tạo màu sắc của riêng mình. Từ bảng màu mẫu đến tờ thông tin và hướng dẫn sử dụng, tất cả thông tin bạn cần đều đã sẵn sàng và đang chờ bạn tìm hiểu.

Swatch Charts

Color Intensity Swatch Chart

Conversion Charts

LumiShine Conversion Charts

LumiShine DD Creme Conversion Chart

LumiShine Framesi Conversion Chart

LumiShine Paul Mitchell Conversion

Joi Color Resource Guide

LumiShine Technical Guide

Vero K-PAK Resource Guide

Color Intensity Guide

JoiColor Systems Lightener Chart

Vero K-PAK Age Defy Essentials Guide

Vero K-PAK Age Defy Illuminating Formulas

Fact Sheets

Blonde Life Creme Lightener Fact Sheet

Blonde Life Hyper High Lift Fact Sheet

Blonde Life Powder Lightener Fact Sheet

Blonde Life Fact Sheet

Color Intensity Pearl Pastel Fact Sheet

LumiShine DD Demi Permanent Creme Fact Sheet

LumiShine Demi Liquid 11 New Shades Fact Sheet

LumiShine Demi Liquid Silver Blue Series Fact Sheet

LumiShine NRG Fact Sheet

LumiShine Natural Warm Series Fact Sheet

Color Intensity Love Fest Fact Sheet

Blonde Life Quick Tone Liqui-Créme Toners Fact Sheet

LumiShine Powerhouse Reds Fact Sheets

LumiShine YouthLock Fact Sheet

Color Intensity Love Aura Fact Sheet

Vero K-PAK Age Defy Fact Sheet

LumiShine Demi Liquid Extension Fact Sheet

LumiShine YouthLock NNG Series Fact Sheet